SZUKAJ W SERWISIE

szukaj >>   
  NIP
  Przetargi
  REGON
  STRUKTURA ORGANIZACJI
  Budżet
  Kwartalny meldunek o działalności gospodarczej - DG-1
  Struktura własnościowa
  Rejestry
  Umowy o dzieło z artystami
  Oświadczenie majątkowe
  Statut
  główna
Przetargi

Zabrze 17.12.2018r

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: „Zakup instrumentu muzycznego na rzecz Filharmonii Zabrzańskiej” – Obój 1 sztuka.


Pełna treść OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA do pobrania


Zabrze 14.12.2018r

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY/b>
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: „Zakup instrumentu muzycznego na rzecz Filharmonii Zabrzańskiej” – Obój 1 sztuka.


Pełna treść INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY do pobrania


Zabrze 10.12.2018r

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: „Zakup instrumentu muzycznego na rzecz Filharmonii Zabrzańskiej” – Kotły


Pełna treść OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA do pobrania


Zabrze 07.12.2018r

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT w dniu 07.12.2018 r., zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.), w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: „Zakup instrumentu muzycznego na rzecz Filharmonii Zabrzańskiej” – Obój 1 sztuka.


Pełna treść INFORMACJI Z OTWARCIA OFERT oraz OŚWIADCZENIA O GRUPIE KAPITAŁOWEJ do pobrania


Zabrze 29.11.2018r

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej) kwoty dla dostaw określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) na zadanie pod nazwą: „Zakup instrumentu muzycznego na rzecz Filharmonii Zabrzańskiej” – Obój 1 sztuka. Zamówienie realizowane ze Środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzące z Funduszu Promocji Kultury.


Pełna treść OGŁOSZENIA oraz SIWZ do pobraniaZabrze 23.11.2018r

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


„Zakup instrumentów muzycznych na rzecz Filharmonii Zabrzańskiej” z podziałem na 2 części.

Część nr 1. Zestaw kotłów symfonicznych - 1 komplet;
Część nr 2. Obój - 1 szt.

Pełna treść INFORMACJI do pobraniaZabrze 09.11.2018r

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT


„Zakup instrumentów muzycznych na rzecz Filharmonii Zabrzańskiej” z podziałem na 2 części.

Część nr 1. Zestaw kotłów symfonicznych - 1 komplet;
Część nr 2. Obój - 1 szt.

Pełna treść INFORMACJIoraz OŚWIADCZENIE dot. GRUPY KAPITAŁOWEJ do pobraniaZabrze 24.10.2018r

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy


„Zakup instrumentów muzycznych na rzecz Filharmonii Zabrzańskiej” z podziałem na 2 części.

Część nr 1. Zestaw kotłów symfonicznych - 1 komplet;
Część nr 2. Obój - 1 szt.

Pełna treść OGŁOSZENIA do pobraniaPełna treść POSTANOWIEŃ SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do pobrania
Zabrze 01.10.2018r
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - dostawy

Pełna treść OGŁOSZENIA do pobraniaZabrze, dnia 18.09.2018r.
Informacja dotycząca wyboru najkorzystniejszej oferty

Pełna treść INFORMACJI Z WYBORU OFERTY do pobrania

Zabrze, dnia 31.08.2018r.
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT w dniu 30.08.2018 r.,
zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2015r. Poz. 2164 z późn. zm), w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: „Zakup instrumentów muzycznych na rzecz Filharmonii Zabrzańskiej” z podziałem na 4 części.

1.Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia: 187.706,61zł brutto, w tym:
Część 1 – 64.821,00 zł brutto; Część 2 – 52.890,00 zł brutto; Część 3 – 50.500,11 zł brutto; Część 4 – 19.495,50 zł brutto.
2.Nazwy (firm) oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty oraz informacje dotyczące ceny, okresu gwarancji, warunków płatności w pliku poniżej.

UWAGA

W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji Wykonawcy zobowiązani są do złożenia oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp – zgodnie z załączonym wzorem. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może załączyć dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

Pełna treść INFORMACJI Z OTWARCIA OFERT
do pobrania

OŚWIADCZENIE
do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje: Root
tel.: 43538; fax.: 809890; e-mail: root@root

Data ostatniej modyfikacji: 17.12.2018 13:30:49 wprowadzona przez: Root